Årsrapport 2017

NSB har som hovedmål å skape verdier for eier og samfunn, gjennom å sørge for effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig transport av personer og gods.
Last ned rapporten

Sammendrag av resultat og utviklingstrekk for NSB-konsernet i 2017

NSB-konsernet leverer gode resultater i et år som er preget av betydelig omstilling gjennom fisjonering av virksomhet, forberedelse til anbudsutsetting av persontogtrafikken og en endret rolle som følge av jernbanereformen. I nøkkeltallene i punktene nedenfor sammenlignes det med tilsvarende virksomhet i 2016.

 • Driftsresultatet er 773 MNOK (638 MNOK)
 • Resultat før skatt er 772 MNOK (685 MNOK)
 • Avkastningen på bokført egenkapital er 13,2 % (12,1 %)
 • Antall reiser og inntekter i persontogvirksomheten økte
 • Stabilt resultat i bussvirksomheten
 • Svekket resultat i godsvirksomheten
 • Punktlighet for NSBs persontog ble på 88,4 % som er på nivå med fjoråret
 • Betydelig arbeide og kostnader knyttet til jernbanereform og omstilling

Jernbanereformen og organisering

Ved inngangen til 2017 ble eierskapet til togvedlikeholdselskapet Mantena AS, salg- og billetteringsløsningene i Entur AS, togmateriellet i Norske Tog AS og eiendomskonsernet ROM Eiendom som konsekvens av jernbanereformen overført til Samferdselsdepartementet. De selskapsrettslige prosessene ble sluttført 24. april 2017.

I 2016 presenterte NSB-konsernet virksomheten som overføres til Samferdselsdepartementet som ikke videreført virksomhet/eiendeler hold for utdeling. For å gi et representativt bilde av utviklingen i 2017 sammenlignes årets virksomhet mot videreført virksomhet fra 2016 justert for fortjenesteelementet i leveranser fra den ikke videreførte virksomheten.

Jernbanedirektoratet er i gang med å konkurranseutsette persontogpakker på strekninger som i dag kjøres av NSB. NSB-konsernet og dets rammebetingelser er som følge av dette vesentlig endret.

Konsernet har nå virksomhet innen følgende hovedområder:

 • Persontog: persontransport med tog
 • Buss: persontransport med buss
 • Gods: godstransport med tog
 • Reiseliv: opplevelsesbasert reiseliv i Norge

 

Økonomisk utvikling for den samlede virksomheten i NSB-konsernet og morselskapet NSB AS

NSB-konsernets årsresultat er på 634 MNOK (555 MNOK), en bedring på 79 MNOK sammenlignet med fjoråret. Driftsresultat er på 773 MNOK (638 MNOK), en økning på 135 MNOK. Bedringen i årsresultat skyldes i hovedsak økt resultatandel i felleskontrollerte og tilknyttede selskaper.

Årsresultat etter skatt for den totale virksomheten i morselskapet NSB AS er 502 MNOK (185 MNOK). Konsernbidrag og utbytte fra datterselskaper er inkludert i morselskapets årsresultat med 45 MNOK (561 MNOK). Driftsresultatet i morselskapet er 371 MNOK (436 MNOK). Endringen i driftsresultat skyldes i hovedsak økte kostnader til togleie og tungt vedlikehold av tog.

Konsernets netto kontantstrøm fra driften er 572 MNOK (2 698 MNOK). Netto investeringer er 708 MNOK (1 016 MNOK). Herunder inngår 148 MNOK (1 471 MNOK) i kjøp av varige driftsmidler. Investeringene er i hovedsak brukt til å øke kapasitet og lønnsomhet innen konsernets virksomhetsområder. Det ble i 2017 betalt 0 MNOK i utbytte til eier.

Inkludert årets resultat utgjør egenkapitalen i morselskapet 4 113 MNOK (6 464 MNOK). Hovedårsaken til nedgangen i egenkapital er utskilling av selskap som følge av jernbanereformen. Egenkapitalandelen er 51 % (42,7 %). Etter implementering den 1. januar 2018 av endringen vedr leieforpliktelser i IFRS 16 synker egenkapitalandelen i morselskapet NSB AS til 29,2 % før fradrag for utdeling av utbytte for inntektsåret 2017. Annen opptjent egenkapital for morselskapet før årets utbytte utgjør 428 MNOK.

For NSB-konsernet er egenkapitalen 4 985 MNOK (9 934 MNOK), som gir en egenkapitalandel på 43,6 % (34,3 %). Etter implementering den 1. januar 2018 av endringen vedr leieforpliktelser i IFRS 16 synker egenkapitalandelen i NSB-konsernet til 26,5 % før fradrag for utdeling av utbytte for inntektsåret 2017.

Konsernets avkastning på bokført egenkapital etter fisjonen er 13,2 % (12,1 %).

NSB-konsernets arbeidskapital er 4 911 MNOK (4 219 MNOK), en endring på 692 MNOK.

Eier ved Samferdselsdepartementet har lagt til grunn en forventning om 50 % utbytte av NSB-konsernets årsresultat etter skatt, hvor utbyttenivået det enkelte år må vurderes konkret. Det foreslås følgende disponering av årets totalresultat for morselskapet NSB AS:

Utbytte 315 MNOK
Overført annen egenkapital 187 MNOK
Sum årsresultat 502 MNOK

Regnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er til stede.

Sammendrag av resultater og utviklingstrekk for virksomhetsområdene

 Persontogvirksomheten

Virksomheten består av NSB AS med datterselskapene NSB Gjøvikbanen AS og Svenska Tågkompaniet AB. Eierskapet til Norske Tog AS og Entur AS som ble etablert som konsekvens av jernbanereformen, hhv. for å ivareta eierskap av persontogmateriell og eierskap og drift av salg- og billetteringssystemer, ble ved inngangen til 2017 overført til Samferdselsdepartementet. De selskapsrettslige prosessene ble sluttført 24. april 2017.

I forbindelse med jernbanereformen har regjeringen iverksatt/varslet konkurranse om tre persontogpakker, hhv. trafikkpakke Sør, trafikkpakke Nord og trafikkpakke Vest, med oppstart i hhv. juni/juli 2019, desember 2019 og desember 2020. I tillegg planlegges det å iverksette ytterligere konkurranser, herunder for det sentrale Østlandsområdet. Persontogvirksomheten gjennomfører et større endringsprogram for å forberede seg for disse konkurransene, og både organisering og bemanning er under tilpassing til endrede rammebetingelser og ny markedssituasjon.

I løpet av året er antall nye Flirt-tog i virksomhetens drift økt til 91 (81), hvorav 4 er under innfasing på Gjøvikbanen til erstatning for gamle togsett. I løpet av året er NSBs tilbud i form av setekilometer økt med 5 %, i hovedsak ved oppstart av 4 ekspressavganger på Vestfoldbanen, og flere doble togsett på lokaltogavganger sør og nord for Oslo.

For NSB AS og NSB Gjøvikbanen AS ble det i slutten av desember 2017 besluttet å lukke dagens pensjonsordning i SPK for de over 55 år ved utgangen av 2018. Alle yngre medarbeidere på lukketidspunktet får en oppsatt rettighet i SPK og fra 2019 en ny innskuddspensjonsordning. Pensjonskostnad for 2017 og forpliktelse pr 31.des. 2017 er for disse selskapene beregnet i samsvar med prinsippene i IAS 19. Den balanseførte pensjonsforpliktelse som for disse selskapene utgjør 1 574 MNOK, er vurdert å gi et forsvarlig og i dag beste uttrykk for selskapenes forpliktelser hensyntatt estimert effekt av avvikling av ordningen.

Driftsinntekter for persontogvirksomheten i 2017 er 7 966 MNOK (7 880 MNOK), en økning på 1,1 % fra foregående år. Totalt antall reiser i persontogvirksomheten i Norge og Sverige er på 70 mill. som er en vekst på 4 %. For NSB AS er veksten 6,3 %.

Driftsresultatet for persontogvirksomheten er 558 MNOK (398 MNOK), en økning på 160 MNOK fra fjoråret, som i hovedsak kan knyttes til økt resultatandel fra felleskontrollerte og tilknyttede selskap samt gevinst fra salg av eierandel i Oslo S Parkering AS. Økningen i driftsinntekter ble motvirket av en kostnadsøkning knyttet til bl.a. vedlikehold og leie av tog samt bruk av utskilte salg- og billetteringsløsninger. For virksomheten i Sverige ble driftsresultatet – 52 MNOK (4 MNOK), en nedgang knyttet til endring i sammensetning av driftede anbud.
Virksomheten er i gang med å planlegge og gjennomføre et nødvendig endringsprogram.

NSBs persontog i Norge oppnådde en punktlighet på 88,4 %, om lag på nivå med 2016, men under målet på 90 %.

Bussvirksomheten

Virksomheten består av morselskapet Nettbuss AS som har 28 datterselskap og 7 tilknyttede selskaper.

Bussvirksomheten har transportaktiviteter i nær alle fylker i Sør- og Midt-Norge. Den svenske delen av virksomheten har hoveddelen av sin virksomhet i sydvest-Sverige. Både i Norge og Sverige utføres rutekjøring på anbud eller kontrakt med fylkeskommunene, ekspressbusskjøring, turkjøring og verksteddrift.

Driftsresultat er 264 MNOK (306 MNOK). Totale driftsinntekter for 2017 er 6 075 MNOK (5 850 MNOK), en økning på 3,8 % fra året før. Hovedårsaken til økning i omsetning er endringer i anbudstrafikk i 2017. Nedgangen i driftsresultat kan i hovedsak knyttes til høye positive engangseffekter som var inkludert i resultatet for 2016.

Det skandinaviske ekspressbussmarkedet preges av sterk konkurranse både fra fly, tog og andre bussaktører. Selv om utviklingen totalt sett er stabil, er det stor variasjon fra strekning til strekning. Etter flere år med omfattende omstilling er det nå oppnådd tilfredsstillende lønnsomhet i den norske ekspressbussvirksomheten. Konkurransen er imidlertid fortsatt hard og ytterligere markedstilpasning må til for å holde posisjonen. I Sverige har ekspressbussvirksomheten vokst og tar stadig markedsandeler. Virksomheten viser god lønnsomhet.

Bussvirksomheten har deltatt i relativt få, men viktige anbudskonkurranser det siste året. I 2017 har virksomheten vunnet kontrakter med oppstart i 2018 (Nordhordland og Nord Trøndelag) som omfatter 107 busser til en samlet verdi over kontraktsperioden på 1 100 MNOK, videre en kontrakt med oppstart i 2019 (Trondheim) som omfatter 150 busser til en samlet verdi over kontraktsperioden på 3 500 MNOK. Samtidig har konsernet tapt anbud om kjøring i Kristiansand og Hadeland, og rutevirksomheten her vil bli avviklet sommeren 2018.

Den svenske delen av virksomheten har hatt en stabil produksjon i 2017 og vil heller ikke ha store endringer i 2018, men i starten av 2018 legges en betydelig produksjon ut på anbud.

I 2017 fraktet bussvirksomheten totalt 122 (119) mill. passasjerer fordelt på rute- og ekspressbuss, og kjørte 175 (173) millioner km.

Godsvirksomheten

Godsvirksomheten består av morselskapet CargoNet AS med datterselskap. Den største delen av godsvirksomheten er leveranse av pendeltog for transport av containere og andre intermodale lastbærere, og drift av terminaler i tilknytning til dette. I tillegg leveres transport i form av dedikerte driftsopplegg for enkeltkunder, herunder transport av tømmer, malm og flydrivstoff.

Godstrafikken på jernbane har i 2017 vært preget av høy punktlighet og mindre påvirket av ustabilitet i infrastrukturen enn tidligere år, med unntak av en økning på høsten knyttet til uvær og flom. Til sammen bidrar dette til at tilliten til toget blant våre kunder bedres.

Driftsinntektene er på 1 027 MNOK (980 MNOK), og driftsresultatet – 49 MNOK (- 2 MNOK). Markedet preges av en tydelig forsterket konkurransesituasjon etter at den største godstogkonkurrenten, som etablerte seg i markedet medio 2016, har økt sitt transporttilbud. Innføringen av baneavgifter har i tillegg negativt påvirket konkurransebildet mot veitransport. Dette har medført press på priser og lavere fyllingsgrad i togene, samtidig som det er økte kostnader til leie og vedlikehold av lokomotiver og vogner.

Omfanget av ikke planlagte innstillinger grunnet infrastrukturen på til sammen 103, er betydelig høyere enn foregående år (50), og i hovedsak knyttet til innstillinger en kort periode i høst grunnet uvær og flom. Punktligheten var 95 % (94 %) leveranse innenfor 15 minutter, som er bedre enn målsettingen på 90 %.

Reiseliv

Reiseliv selger fjord-, fjell- og kulturopplevelser til norske kunder, turister og internasjonale turoperatører. Hoveddelene av aktiviteten drives gjennom de deleide selskapene Flåm Utvikling og Fjord Tours. Det arbeides med å utvikle flere attraktive reiselivspakker med tog, buss og båt sammen med lokale reiselivsaktører, og som skal være tilgjengelige via en digital reiselivsportal.

 

Eierstyring og selskapsledelse

Styret har behandlet og vedtatt redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse som er vedlagt årsoppgjøret.

 Eierforhold

NSB er et av Norges største transportkonsern. Morselskapet NSB AS eies av staten ved Samferdsels­departementet. Konsernets hovedkontor er i Oslo, mens virksomheten er spredt over det meste av Norge og i deler av Sverige.

 Mål og strategier

Endringen i virksomhet knyttet til jernbanereformen har også som konsekvens at konsernets mål og strategier må justeres. NSB-konsernet har derfor utarbeidet en ny konsernstrategi; Den beste reisen.

Konsernets strategi for å skape den beste reisen, er å utvikle konsernet til å bli ledende innenfor fire reiser:

 • Den smarte reisen
 • Den grønne reisen
 • Den trygge reisen
 • Den lønnsomme reisen

De fire reisene kan forstås i konkret og i overført betydning. Konkret betyr de fire reisene at vi lover kundene våre en enkel og behagelig reise fra dør til dør, en klimavennlig og bærekraftig reise, en trygg reise hvor vi tar vare på kunden, og en lønnsom reise som gir kvalitet og verdi for pengene. I overført betydning er de fire reisene endringsreiser som NSB-konsernet skal ut på for å utvikle selskapet slik at vi tilbyr den beste reisen for kunden. De fire reisene er rammeverket for den strategiske utviklingen, og er førende for arbeidet vårt de kommende årene.

Målet er at vi skal ha de mest fornøyde kundene i bransjen, at vi er bedre enn konkurrentene til å ta bærekraftansvar, at vi skal være nordisk bransjeleder på trafikksikkerhet og HMS, ha økonomisk vekst, og en avkastning på kapitalen som møter eiers krav.

 

 Internkontroll

NSB-konsernet har vedtatt et eget rammeverk for internkontroll, og har etablert internkontrollsystemer som omfatter verdigrunnlag, retningslinjer for etikk og samfunnsansvar, organisering, fullmaktstruktur og styrende dokumenter.
Styret gjennomgår årlig konsernets forretningsidé, verdigrunnlag, strategier og planer. Det gjennomføres årlig risikoanalyser for konsernet og i virksomhetsområdene. Risiko innen finansiell rapportering vurderes gjennom egne risikoanalyser og periodiske oppfølgingsmøter med virksomhetsområdene.

På bakgrunn av dette revideres internkontrollsystemet ved behov, ved revisjon av ledelsesdokumenter, retningslinjer, prosedyrer og nøkkelkontroller.

Risiko

 Finansiell risiko

Konsernets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko: markedsrisiko (valutarisiko, renterisiko og øvrig prisrisiko), kredittrisiko og likviditetsrisiko. Konsernets overordnede risikostyringsplan fokuserer på kapital-markedenes uforutsigbarhet og forsøker å minimalisere de potensielle negative effektene på konsernets finansielle resultater.
Konsernet kan benytte finansielle derivater for å sikre seg mot visse risikoer. Utfyllende informasjon om konsernets finansielle risikostyring er beskrevet i årsregnskapets note 15.

NSB tar opp lån i de markeder og valutaer som totalt sett gir de gunstigste betingelsene. Lån i utenlandsk valuta byttes til norske kroner gjennom valutabytteavtaler. NSB har som målsetning å minimere valutarisiko i finans- forvaltningen. I den daglige driften er NSB til en viss grad eksponert for valutarisiko knyttet til likvide midler i forbindelse med virksomhet i utlandet. For øvrig er konsernet i liten grad eksponert for valutarisiko da hoveddelen av inntekter og kostnader er i NOK. Dersom avtale om større innkjøp inngås i utenlandsk valuta, kurssikres valutarisikoen tilnærmet 100 % i avtalens løpetid. Som følge av de endringer som jernbanereformen har medført er all obligasjonsgjeld innfridd, men prinsippene ovenfor vil ligge til grunn ved fremtidige låneopptak.
Overskuddslikviditet plasseres i bank og i norske sertifikater og obligasjoner med kort gjenstående løpetid, samt pengemarkeds- og obligasjonsfond. Endring i rentenivå kan påvirke verdien på plasseringene i rentebærende verdipapirer, men ved plassering i enkeltpapirer holdes disse normalt til forfall. Det er etablert rammer for kreditteksponering mot sektorer og institusjoner basert på kredittvurderinger.

Etter etablerte målsetninger skal likviditetsbehov i neste tolvmåneders periode være dekket gjennom fri likviditet og etablerte trekkfasiliteter. Konsernet har en målsetning om å ha en fri likviditetsbeholdning på minimum 500 MNOK.

NSB har fokus på motpartsrisiko i finansielle transaksjoner ved å ha etablerte rammer for eksponering og regelmessig oppfølging av kredittkvalitet på enkeltmotparter. Det stilles krav til minimum A- rating fra Standard & Poor’s (eller tilsvarende fra annet anerkjent ratingbyrå) ved inngåelse av avtaler knyttet til finansielle derivater.

 Operasjonell risiko

Det gjennomføres systematisk analyser av operasjonell risiko, blant annet innen trafikksikkerhet og oppnåelse av økonomiske mål. Det gjennomføres i tillegg helhetlige risikoanalyser for konsernets virksomhet i tilknytning til det årlige plan- og budsjettarbeidet, hvor både potensielle negative og positive effekter identifiseres og tiltak iverksettes for å styre risikonivået. I disse analysene inngår bl.a. vurderinger av endringer i rammebetingelser, konkurranse- og markedssituasjon, konsekvenser av miljøkrav, og klimautfordringer. Med utgangspunkt i risikoanalysene er det etablert tiltak og kontrollaktiviteter som reduserer identifiserte risikoer, herunder automatiske kontroller, revisjoner og oppfølgende, utvidede analyser relatert til spesielle risikoområder.

 

NSB-konsernet og samfunnsansvar

Styret er opptatt av at NSB-konsernet tar samfunnsansvar, og det er vedtatt egne retningslinjer for utøvelse av dette. Konsernets største bidrag til samfunnet er tilrettelegging for at samfunnets transportutfordringer foregår på en effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig måte.

NSB-konsernets nye strategi ved den grønne og den trygge reisen vil være bærende for hvordan virksomheten arbeider med samfunnsansvar. Målet for den grønne reisen er at vi er bedre enn konkurrentene på å ta bærekraftansvar, og dette skal måles gjennom klimaavtrykk og omdømmemålinger. Viktige tiltak er å redusere konsernets utslipp av klimagasser, og bruk av kvalitetsstandarder og sertifisering som grunnlag for miljøarbeidet.

Målet for den trygge reisen er at vi skal være bransjeledende på trafikksikkerhet og HMS, og måloppnåelse skal vurderes utifra sykefravær, arbeidsskader som medfører fravær, og medarbeidertilfredshet. Viktige innsatsområder er trygg transport for mennesker og gods, kundene skal oppleve en trygg reise som er forutsigbar på tid og kvalitet, med sikker håndtering av personopplysninger, og vi skal være en trygg arbeidsplass for våre medarbeidere.

NSB-konsernet rapporterer om status for håndtering av samfunnsansvar til eier i den årlige rapporteringen som spesifisert i vedtektene § 10, og redegjør for øvrig for samfunnsansvar iht. regnskapsloven § 3-3 a og c samt GRI4 CORE. Samfunnsregnskapet er en integrert del av NSB-konsernets årsrapport og inneholder blant annet en redegjørelse om strategier, planer og status for arbeidsmiljø/sykefravær, sikkerhet, likestilling/diskriminering, ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon.

Fremtidsutsikter

Markedet for person- og godstransport står overfor store endringer i årene som kommer. Kundene stiller nye krav til smarte og miljøvennlige løsninger, og ny teknologi gjør det mulig. For å lykkes i fremtiden, må NSB-konsernet møte kundenes økende forventninger. For å utnytte konsernets samlede ressurser bedre vil innovasjon og forretningsutvikling samordnes på tvers av konsernet, og forretningsområdene vil arbeide tett sammen for å utvikle og tilby sømløse transporttilbud til kundene. NSB-konsernet skal satse på ny teknologi, grønne løsninger, og et tilbud til kunden som er fleksibelt og tilpasset kundenes behov. Målet er å tilby kunden den beste reisen fra dør til dør.

På kort sikt må NSB-konsernet tilpasse seg en ny markedssituasjon med konkurranseutsetting av etter hvert alle persontogstrekninger i Norge. Derfor gjennomføres det et endringsprogram som skal bidra til et sterkt og levedyktig NSB-konsern med lavere kostnadsbase og derigjennom høy konkurransekraft. For å sikre at konsernet vinner de fremtidige anbudskonkurransene er forbedringsprogrammet Kompass igangsatt. Innen godsvirksomheten er endringsprogrammet Flyt igangsatt. Programmet skal bidra til å forbedre og digitalisere arbeidsprosesser, og derigjennom forbedre konkurransedyktigheten.

Styret ser med bekymring på den lave punktligheten innen persontogtrafikken, en utvikling som forverret seg i annet halvår 2017. NSB arbeider målrettet for å redusere driftsavvik som NSB selv kan påvirke, og er opptatt av å få til et tettere samarbeide med BaneNOR om tiltak for å redusere driftsavvik som skyldes svikt i infrastrukturen.

Persontogvirksomheten er i forhandlinger om ny offentlig kjøp avtale med Staten for å kjøre ikke konkurranseutsatte persontogtilbud inntil disse blir satt ut på anbud. I 2018 vil det bli kjørt omtrent samme produksjon som i 2017, men med forbedringer på Vestfoldbanen hvor åpning av Eidangerparsellen vil gi et bedre tilbud til Grenlandsregionen med reisetidsbesparelser til Porsgunn og Skien på 20-25 minutter. Nye tog vil gradvis bli innfaset på Gjøvikbanen og deretter Vossebanen. Det planlegges med en total kapasitetsøkning på i overkant av 3 %.

Bussvirksomheten fortsetter sitt arbeid med å bedre rammebetingelsene i bransjen, herunder å jobbe for miljøvennlige løsninger, økt trafikksikkerhet og kundevennlige løsninger. Det er særlig tre faktorer som blir viktige fremover; en offensiv satsing på kollektive løsninger som sikrer bussen god fremkommelighet, utvikling av et anbudsregime som sikrer tilstrekkelige marginer til å opprettholde og utvikle kunderettede tilbud, samt å sikre god og effektiv drift i alle deler av virksomheten.

Bussvirksomheten har en ambisjon om å styrke markedsandelen i Norge og øke denne betydelig i Sverige. I 2018 vil det komme flere anbud på eksisterende produksjon. Dette gjelder Romerike i Ruterområdet og Gjøvik, i tillegg kommer over 700 busser i anbud Nettbuss ikke drifter i dag. I Sverige vil ca. 1 000 busser komme i anbud årlig de neste 3 årene.

Konkurransesituasjonen for godstransport på jernbane er meget krevende. Det forventes fortsatt sterk konkurranse både fra veitransport og andre jernbaneselskaper. Innføringen av baneavgifter har ytterligere forverret konkurransekraften mot veitransport. I godsvirksomheten arbeides det med å få til løsninger for å redusere de negative virkninger av en slik innføring, og å forsterke arbeidet med effektivisering for å tilpasse virksomheten til gjeldende rammebetingelser. Men for å sikre en økonomisk bærekraftig godstransport på jernbane er det nødvendig at skjevhetene i rammebetingelser mellom vei og bane rettes opp.

2017 har vært et preget av omstilling, etablering av ny strategi og oppstart av implementering av denne. Samtidig har konsernets virksomheter klart å opprettholde en god og lønnsom daglig drift, og medarbeidertilfredsheten har økt.
NSB-konsernet har fortsatt gode resultater i eksterne omdømmemålinger og målinger av kundetilfredshet. Styret takker alle medarbeidere for god innsats i året som gikk, og ser frem til en felles innsats for den videre utviklingen av det nye NSB-konsernet.