Årsrapport 2017

NSB har som hovedmål å skape verdier for eier og samfunn, gjennom å sørge for effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig transport av personer og gods.
Last ned rapporten

1. Strategi og mål

Vi har i 2017 arbeidet med å konkretisere en ny bærekraftstrategi – den grønne reisen – med det klare mål at NSB-konsernet skal være bedre enn konkurrentene til å ta bærekraftansvar. Strategien skal sørge for at vi prioriterer områder hvor vi kan bidra vesentlig til samfunnet gjennom virksomheten vår, og hvor vi ved målrettet innsats bidrar til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål.

Vi skal:

 • Styrke konsernets bærekraft og forbedre klimabidraget gjennom langsiktige tiltak, herunder utvikling av bærekraftige reiselivsdestinasjoner
 • Oppnå felles systematikk og kvalitetstilnærming som grunnlag for miljøarbeidet, herunder ISO 14001 sertifisering av alle virksomheter i konsernet
 • Bygge en tydeligere grønn profil i vår kommunikasjon og markedsføring, slik at konsernet markeres som ledende aktør på bærekraft og miljø

De viktigste KPI’er for dette arbeidet skal måle vår bærekraftsprestasjon i den daglige driften og vårt bidrag til samfunnet, for eksempel reduksjon av klimaavtrykk.

2. Våre prioriteringer

Årsrapporten og Samfunnsregnskapet for 2017 beskriver de momenter som NSB-konsernet gjennom interessent- og vesentlighetsanalyser har kommet frem til er de vesentligste knyttet til vårt samfunnsansvar, herunder:

 • Bidra til å ta transportveksten kollektivt
 • Sikre en pålitelig transport
 • Eliminere skader og dødsfall
 • Ta ansvar for leveranser til kunder og oppdragsgivere
 • Redusere energi- og ressursforbruk
 • Sikre at konsernet har engasjerte medarbeidere
 • Sikre ansattes helse, miljø og sikkerhet

3. Fornøyde kunder

Omdømme
I Ipsos MMIs årlige profilundersøkelse «Store norske bedrifter» er NSB blant de beste på samfunnsansvar og miljø, mens samlet totalinntrykk av NSB i undersøkelsen gikk ned fra 18. til 22. plass. NSB får en god karakter fra det norske folk på miljøbevissthet og samfunnsansvar.

Innen miljøbevissthet oppnådde NSB en sterk 2.plass i årets undersøkelse, bare slått av Norsk Gjenvinning, med Tine på 3. plass. Det er samme rekkefølge som i 2016.
På området samfunnsansvar og moral tok NSB 7. plass (nr. 5 i fjor).

Kundetilfredshet
I NSB-konsernet er vi opptatt av kundetilfredshet, og setter mål for dette. Målingen brukes til å gi oss tilbakemeldinger på de områdene som vi må forbedre oss på.

Ny toppmåling

Persontogvirksomheten har i 2017 oppnådd den høyeste score i kundetilfredshet som vi har målt.

Hovedtrekkene fra KTI-målingen høsten 2017 er:

 • Kundene er mer fornøyd med billettkjøpet enn tidligere og NSB sin mobilapp er en av salgskanalene med høyest tilfredshet.
 • Bedre håndtering av buss for tog enn noensinne målt, og positiv utvikling for billettkjøpet
 • Vesentlig lavere opplevd punktlighet og dårligere vurdering av avviksinformasjon enn sist måling
 • Opplevelsen av informasjon på toget, ombordstigningen, kupekomfort og ombordpersonalet holder seg på de høye nivåene fra vårens måling

Kundetilfredsheten for NSB Gjøvikbanen er relativt stabil, og kundene er i hovedsak meget fornøyde med leveransen. Tilfredsheten var på 73 poeng, en nedgang på ett prosentpoeng fra 2016.

KTI for våre ekspressbusser er høy og endte på 78 i 2017, et prosentpoengs nedgang fra i fjor.

Volumutvikling

Den gode volumutviklingen for persontogvirksomheten i Norge fortsetter, og veksten for antall reiser dette året ble på 6,3 %.

Veksten var størst i pendler- og lokaltrafikken på Østlandsområdet, men det var også en god utvikling på Flåmsbanen som har en høy andel turisttrafikk. Det var nedgang i lange regiontog, og i Sverige på grunn av endring i anbudskjøring.

I bussvirksomheten økte antall reiser fra 118,8 mill. til 121,7 mill. Antall reiser i Norge og Sverige var i 2017 på henholdsvis 85,8 (84,2) og 35,9 (34,6) mill., en vekst på 1,9 % og 3,8 %. Endringen skyldes i hovedsak endring i antall anbud som kjøres.

Antall lastenheter (TEU) transportert i godsvirksomhetens containerpendler ble redusert med 3,6 % i 2017. Hovedårsaken til reduksjonen er økt konkurranse både på jernbane og fra godstransport på vei. Men virksomhetens kjørte nettotonnkilometer økte på grunn av større aktivitet innen produktet systemtog.

Kvalitet i leveransen

I persontogvirksomheten måles punktligheten kontinuerlig, og målingene er delt i operatøravhengig og total punktlighet. Den operatøravhengige punktligheten (hvor kun forsinkelser som skyldes NSB er regnet inn) er på 98 % for året, som er på nivå med i fjor. Den totale punktlighet for NSB s persontog endte på 88,4 % som fortsatt er betydelig under målet. Punktlighetsstatistikken er et godt grunnlag for dialog mellom togoperatørene og BaneNOR (statlig foretak med ansvar for jernbaneinfrastruktur) for å bedre den totale punktligheten for persontrafikk på jernbane.

Antall forsinkelsestimer (totalt antall timer persontog er forsinket i 2017) endte på 26 279, en nedgang på 4 % fra fjoråret. Andelen som har direkte årsak i NSB er på 17 %, det samme som i fjor.

NSB Gjøvikbanen AS hadde i 2017 en gjennomsnittlig punktlighet på 89 %, mot 90 % i 2016. Vår persontogvirksomhete i Sverige oppnådde en punktlighet på 88,5 %, mot 86,3 % i 2016.

Utfordringer knyttet til infrastrukturen har økt noe i 2017. Flere strekninger var for kortere eller lengre perioder stengt grunnet flom, ras og uvær. Dette medførte innstilling av 103 godstog, en økning fra 50 i 2016. For øvrig har punktlighet for godstog vært over målet på 90 %, og endte på 95 % (94 %) innen 15 minutter levert på terminal.

4. Fornøyde og trygge medarbeidere

Antall medarbeidere og årsverk
NSB-konsernet har ved utgangen av året 10 858 medarbeidere, hvorav 2 124 er midlertidig ansatte og 2 583 arbeider deltid. Den største andelen av deltid- og midlertidig ansatte er i bussvirksomheten. Antall årsverk er 8 964. Av konsernets ansatte arbeider 1 679 i Sverige.
Antall medarbeidere er redusert i hovedsak på grunn av at virksomheter i forbindelse med jernbanereformen er skilt ut fra NSB-konsernet, og i tillegg gjennomføres det omstillingsprosjekt i persontogvirksomheten som vil ha konsekvenser for fremtidig bemanning.

Medarbeidertilfredshet

I vår medarbeiderundersøkelse (MTA) måler vi to nøkkelindikatorer, «Arbeidsglede», som oppsummerer hvordan våre ansatte opplever de sentrale faktorer som påvirker effektivitet i arbeidet, og «Lojalitet», som gir en indikasjon om sluttintensjonen blant våre ansatte.

For konsernet som helhet oppnådde vi i 2017 en økning til 71 poeng for «Arbeidsglede», en fremgang på 2 poeng fra 2016. For «Lojalitet» er resultatet 80, en fremgang på 1 poeng fra i fjor. Det er ingen vesentlige forskjeller mellom kjønnene. Arbeidsgleden ser ut til å øke noe i takt med alder. Ledere har høyere opplevd arbeidsglede og lojalitet enn medarbeidere.

Konsernet har en godt etablert arbeidsprosess knyttet til MTA-undersøkelsen. Det er etablert gode verktøy for identifisering og oppfølging av forbedringstiltak, og det gjennomføres tilbakemeldingsmøter for ledere og ansatte, samt egne gjennomganger i lokal og sentralt arbeidsmiljøutvalg. Dette arbeidet foregår både på enhetsnivå og på individuelt nivå i tilknytning til gjennomføring av medarbeidersamtaler.

Sykefravær og H1
Trygghet for kunden starter med trygge ansatte. Vi kan bare skape den beste reisen, dersom de ansatte opplever en trygg og utviklende arbeidsplass, og er motiverte for å bidra til å realisere konsernets visjon og mål.

Samlet sykefravær for NSB-konsernet er høyere sammenlignet med i fjor på grunn av økning i NSB AS, Gjøvikbanen og Nettbuss. Også H1 er høyere enn i fjor, i hovedsak på grunn av økning i NSB AS men også underrapportering i 2016 for CargoNet. Innen Nettbuss er H1 betydelig høyere i Team Verksted enn i resten av selskapet.

For å bli best på fornøyde og trygge kollegaer vil vi iverksette følgende strategiske initiativer:

 • Øke konsernets oppfølging av HMS internt og overfor leverandører, og redusere antall skader blant de ansatte.
 • Øke konsernets oppfølging av sykefravær, med vekt på kompetanseoverføring og felles innsats for å redusere sykefraværet.

Kvinneandel – medarbeidere og ledelse
Kvinneandelen i NSB-konsernet er på 18 %. Kvinneandelen i konsernets enheter varierer mellom 9 og 50 %. I NSB-konsernets styre er kvinneandelen blant de aksjonærvalgte 60 %, i konsernledelsen 38 % mens den i forretningsområdenes toppledergrupper varierer fra 11 til 43 %. Det er kvinnelig toppleder i forretningsområdet Reiseliv samt i datterselskapene NSB Trafikkservice AS og Finse forsikring AS.

Andelen kvinner i lederstillinger er på 24 %, og er høyere enn kvinneandelen blant ansatte. Kvinners snittlønn varierer mellom virksomhetene, fra 88 til 104 % av snittlønnen til menn. Hovedårsaken kan knyttes til stilling og ansiennitet. Snitt arbeidstid for kvinner er marginalt lavere enn menn.

Menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og arbeid mot korrupsjon
Vi har i NSB-konsernet etablert etiske retningslinjer og retningslinjer for samfunnsansvar som bl.a. omhandler forholdet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og arbeid mot korrupsjon. Arbeidet med likestilling og likeverd er utdypet i konsernets personalpolitiske prinsipper. Her fremgår det bl.a. at:

 • Alle medarbeidere i NSB-konsernet er likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, seksuell orientering eller religiøs, etnisk og kulturell bakgrunn.
 • Vi ønsker et bredt og mangfoldig spekter av ledere og medarbeidere, der individuelle egenskaper skal respekteres og verdsettes.
 • Økt balanse mellom kvinner og menn er ønskelig på alle nivå i konsernet, og skal vektlegges ved rekruttering og kompetanseutvikling.

Vår virksomhet foregår i Norge og Sverige. Her er håndtering av menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter godt ivaretatt gjennom de arenaer hvor de ansatte og selskapets ledelse møtes for å ivareta slike forhold, og våre ansatte har rettigheter som er godt definert gjennom tariffavtaler og overenskomster. Medarbeiderne er representert i selskapets styre, og det er etablert arbeidsmiljøutvalg som jevnlig holder møter.

NSB-konsernet har i 2017 videreført arbeidet med internkontroll, herunder risikoanalyse for misligheter/korrupsjon. Som et ledd i dette har vi gjennomført en test av etterlevelse av våre etiske retningslinjer, samt kvaliteten i våre regnskapssystemer, og deres evne til å hindre feil og misligheter. Samtidig er det gjennomført en relasjonsanalyse for å sikre at anvisere og attestanter ikke behandler økonomiske transaksjoner som de selv har eierinteresser eller styrende interesser i.

Basert på datainnsamling fra våre systemer har ekstern rådgiver analysert status og anbefalt undersøkelser og forbedringer i våre systemer, rutiner og praksis. Det er i løpet av arbeidet ikke funnet alvorlige feil og/eller hendelser knyttet til misligheter/korrupsjon, men analysene har gitt grunnlag for tiltak for å forbedre datagrunnlag og interne prosesser. Vi er heller ikke kjent med straffesaker igangsatt mot våre selskaper eller ansatte knyttet til korrupsjon. Ledergruppene og styrene i NSB-konsernet ble i løpet av året informert om status og utvikling i egne gjennomganger om internkontroll.

I persontog- og godsvirksomheten er etiske retningslinjer en del av arbeidsavtalen ved nyansettelser. I bussvirksomheten er etiske retningslinjer tilgjengelig i Lederhåndbok (intranett), personal¬håndbok og nevnes/linkes i sjåførhåndbøkene. Opplæring i arbeid mot korrupsjon er gitt til nøkkelpersonale i alle virksomheter som en del av årets internkontroll-prosjekt, og godsvirksomheten har introdusert e-opplæring knyttet til våre etiske retningslinjer. Vi har opprettet en varslingskanal iht. kravene i arbeidsmiljøloven. Det er mottatt et varsel om diskriminerende adferd i 2017, som er håndtert iht. vedtatte prosedyrer.

Innvandrerandel

Innvandrerandelen i NSB-konsernet er på 17,4 %, en økning fra 16 % i fjor for sammenlignbar virksomhet. Den største innvandrerandelen er innen renhold med 39 % og buss med 25 %, mens andelen i persontog og gods er hhv. 6,5 og 3,2 %. Andelen er relativt stabil i alle konsernets virksomheter, men med en vekst innen bussvirksomheten.

5. Den trygge reisen

Ved utarbeidelse av vår nye strategi har vi satt som mål for 2020 at NSB-konsernet skal være nordisk bransjeleder på trafikksikkerhet og HMS. Følgende tre innsatsområder er prioritert:

 • Trafikksikkerhet: Trygg transport for mennesker og gods
 • Trygge kunder: Kundene skal oppleve en trygg reise, som er forutsigbar på tid og kvalitet, og med sikker håndtering av personopplysninger
 • Fornøyde og trygge kolleger: Våre ansatte skal ha en trygg arbeidsplass, som er utviklende og motiverende for de ansatte

Trafikksikkerhet
Trafikksikkerhet er sentralt i kulturen for virksomhetene i NSB-konsernet, og de ansatte har høy kompetanse og stolthet knyttet til trafikksikkerhetsarbeidet. Vi arbeider i alle konsernets virksomheter for ytterligere reduksjon av hendelser og farlige situasjoner.
Målet er å redusere antall uønskede trafikkhendelser og farlige situasjoner slik at vi unngår skader og dødsfall knyttet til vår virksomhet.

Trafikksikkerhet – personskader og omkomne
Ingen passasjerer omkom som følge av NSB-konsernets transportaktivitet i 2017. En ekstern omkom i bussvirksomheten på grunn av møteulykke, en innleid og tre ansatte i bussvirksomheten omkom knyttet til arbeidsulykker/møteulykker. I persontogvirksomheten omkom 3 eksterne knyttet til kryssing/opphold i sporet. I godvirksomheten omkom 2 eksterne knyttet til kryssing/opphold i sporet.

Trafikksikkerhet knyttet til jernbane
For NSB-konsernet har det i 2017 vært 22 hendelser definert som jernbaneulykker iht. forskrift. Antall jernbaneulykker er økt fra 2016, i hovedsak grunnet flere personulykker. Antall hendelser med skade forårsaket av persontogvirksomheten har økt sammenlignet med 2016. Skadesakene følges opp etter etablerte prosedyrer og interne undersøkelser/granskinger iverksettes etter behov.

Årsaksforholdene for mange av hendelsene ligger utenfor konsernets direkte påvirkning. Det jobbes systematisk med registrering av uønskede hendelser og rapportering til infrastrukturforvalter. Trafikksikkerhetsarbeidet prioriteres høyt og revisjoner, risikostyring og målstyring brukes til å påvirke risikoen både internt og i samarbeid med andre. Arbeidet med beredskap sørger for å begrense eventuelle skader. NSBs virksomhet gjennomføres som fastslått i ledelsens gjennomgåelser til å være i samsvar med eksterne og interne krav.

Trafikksikkerhet i bussvirksomheten
NSB-konsernets bussvirksomhet frakter store passasjermengder daglig, og har et stort ansvar for at alle skal komme trygt frem, samtidig som ingen andre trafikanter påføres skader av noen art. Som et ledd i trafikksikkerhetsarbeidet er nå hele bussvirksomheten sertifisert innen trafikksikkerhet (ISO 39001). Arbeidet med å redusere skader, uhell og ulykker har fortsatt i 2017. Økningen i antall ulykker med omkomne korrelerer dårlig med det økte arbeidet med trafikksikkerhet i virksomheten.

Dyrepåkjørsler
Det var i 2017 1 351 dyrepåkjørsler på norsk jernbane av til sammen 2 144 dyr, som er 5 % mer enn i 2016, og nær 10 % høyere enn snittet de siste 10 år. Det største antall påkjørsler er av elg og tamrein, og den mest utsatte banestrekningen er Nordlandsbanen.

BaneNOR i sin rolle som infrastrukturforvalter koordinerer forebyggende tiltak for å redusere dyrepåkjørsler, og har utarbeidet en tiltaksplan for å redusere disse, slik som vegetasjonsrydding, oppsett av reingjerder, varslingssystemer og nedsetting av hastighet. Togselskapene, herunder NSB, har ansvar for å varsle togleder ved dyrepåkjørsler.

6. Vi tar miljøet på alvor

I henhold til Paris-avtalen skal Norge frem mot 2030 redusere klimagassutslippene med 40 prosent sammenlignet med 1990-nivå. Transportsektoren er den største kilden til utslipp av klimagasser i Norge og må bære en vesentlig del av utslippsreduksjonene i årene som kommer.
Også NSB-konsernet må levere på samfunnets omstilling til klimavennlig transport. Dette vil være et krav fra oppdragsgivere i offentlig sektor, og samtidig vektlegger forbrukere, særlig de unge, i økende grad grønne løsninger i sine valg. NSB-konsernet vil ta en tydelig posisjon for å bygge et konkurransefortrinn overfor kunder og oppdragsgivere, og har vedtatt at bærekraft er et strategisk satsingsområde for konsernet.

Energiforbruk
Energieffektive persontog
Fra 2013 til 2017 hadde NSB Persontog satt seg som mål å redusere strømforbruket med 15 %. Resultatet ble en reduksjon på 8,3% målt i energiforbruk per tonnkilometer. Målet var ambisiøst og noen av energieffektiviseringsprosjektene måtte vike for jernbanereformen. I tillegg har en stor andel av strømmålerne på de nye Flirt togene vært ute av drift. Tariffen som har blitt brukt for å beregne strømforbruket er i gjennomsnitt høyere enn det faktiske forbruket. Den høyere tariffen fører til et høyere fakturert energiforbruk.

Energiforbruk i godsvirksomheten
I 2017 er energiforbruket per tonnkm redusert med 3,3 %. Forbruket er i stor grad påvirket av hvilke ruter som kjøres og miks mellom diesel og elektrisk drift. Hovedtiltakene i 2017 er opplæring i energiøkonomisk kjøring, tiltak på lokomotiver og ved hensetting av disse, og datafangst og presentasjon av måloppnåelse for redusert energiforbruk.

Godstransport på bane representerer en vesentlig mindre belastning for miljøet enn om transporten skulle gått på vei. Virksomheten avlaster veiene for et betydelig antall lange trailerturer, og bidrar dermed til å redusere utslipp, ulykker og kø. I 2017 avlastet NSB-konsernets godsvirksomhet veiene for ca. 177 000 lange trailerturer. Dette utgjør om lag 700 trailere per hverdag.

Energiforbruk i bussvirksomheten
Bruk av flåtestyringssystem, som blant annet registrerer drivstoffforbruk, tomgangskjøring og kjøreadferd, har ført til redusert drivstoffforbruk og dermed utslipp til ytre miljø. Bruk av alternative drivstoffer som naturgass, biogass og biodiesel er de siste år utvidet betydelig, og det samme gjelder hybridbusser. Andel vognkm. som er kjørt med busser som bruker HVO/biodiesel eller går på gass, er på 46 %.

Klimagassutslipp
NSB kjøper strøm til togproduksjon med opprinnelsesgarantier. Ved å kjøpe opprinnelsesgarantier er NSB med på å støtte produsenter av fornybar energi. NSB har tidligere regnet med nullutslipp fra de elektriske togene i sine årlige miljøregnskap på grunn av kjøp av opprinnelsesgarantier. I 2014 ble dette endret i henhold til en ny anbefalt standard for beregning og sammenligning av energiforbruk og klimagasser ved transporttjenester. Det er tatt utgangspunkt i nordisk strømmiks for beregning av utslipp fra bruk av strøm, og «Well to wheel» beregninger ved bruk av diesel.

Utslipp av klimagass fra NSBs virksomhet er betydelig redusert de senere år. Hovedårsaken er en betydelig overgang til fornybar energi i bussvirksomheten, samt at den nordiske strømmiksen er blitt «renere» de siste år, med en større andel elektrisitet produsert med fornybar energi. Fra 2015 til 2017 er utslippene redusert med 67 827 tonn CO2-ekvivalenter, eller 21 %.

Avfall
Med bakgrunn i organisasjonsendringer og endrede grensesnitt knyttet til jernbanereformen har det vært utfordrende å få oversikt over det totale volumet og kildesorteringsgrad for avfall i 2017, og spesielt for persontogvirksomheten. Bussvirksomheten har registrert et avfallsvolum på 919 tonn med en kildesorteringsgrad på 75 %. Tilsvarende tall for godsvirksomheten er 852 tonn med en kildesorteringsgrad på 92 %. Det legges opp til en fullstendig rapportering for 2018.

7. Ansvarlige innkjøp

I NSB-konsernet er vi opptatt at vi er en ansvarlig kjøper, som spesifiserer både krav til kvalitet, miljø samt ivaretakelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter ved våre anskaffelser.

NSB-konsernet kjøper varer og tjenester samt anleggsmidler for om lag 7,5 mrd. NOK i året fra vel 6 000 leverandører. Av disse er vel 6 % registrert utenfor Norge. Arbeid med å sikre etterlevelse av sosiale og etiske krav i verdikjeden er derfor en viktig del av konsernets samfunnsarbeid. Innkjøpsfunksjonen er satt opp for å sikre at NSB-konsernet samlet benytter sin kjøpekraft til å oppnå optimale betingelser ved innkjøp, og at de avtaler/kontrakter NSB inngår med eksterne sikrer NSBs interesser på en tilfredsstillende måte. Vi videreutvikler våre styrende dokumenter og veiledere knyttet til konsernets innkjøp, og driver kontinuerlig videreutdanning av våre medarbeidere på dette området. NSB-konsernet er medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH) som har som formål å fremme ansvarlige leverandørkjeder.

Det er satt en minimumsstandard gjennom konsernets «Etiske retningslinjer for leverandører» som legges til grunn for alle anskaffelser og resulterende kontrakter. Disse stadfester blant annet at leverandørene skal ivareta grunnleggende arbeids- og menneskerettigheter i sin virksomhet.

Anskaffelser
Det foretas risikoanalyse årlig basert på konsernets og virksomhetsområdenes innkjøpsplaner. Risikoanalysen omfatter både miljø, sosiale og etiske krav samt anskaffelser med betydning for trafikksikkerheten. For 2017 ble følgende anskaffelsesområder definert til å være i risikosonen for brudd på etiske og sosiale krav:

 • Renhold
 • Vedlikeholdstjenester

Det ble gjennomført tiltak i disse anskaffelsene, blant annet ble det stilt krav om at det ikke skulle være mer enn 2 nivåer underleverandører i leveransekjeden for å unngå sosial dumping. Det er også innført innskjerpede krav knyttet til rapportering av disse forholdene i kontraktsperioden. Videre ble lovpålagt påseplikt implementert i renholds anskaffelsen.

Eksisterende kontrakter og leverandører
Arbeid med å følge opp sosiale og etiske krav gjøres også mot eksisterende kontrakter. Totalt har konsernet i overkant av 600 løpende kontrakter i registrert i kontraktsystemet. Dette representerer de leverandører med leveranser over 200.000,- hvor regelen er at det skal inngås skriftlig kontrakt. Det er gjort en analyse av disse i 2017 med tanke på risiko for brudd på sosiale og etiske krav. Analysen har resultert i en liste av følgende avtaleområder som er i risikosonen;

 • IT driftstjenester
 • Vedlikeholdstjenester tog i utlandet
 • Reservedeler spesialproduksjon
 • Buss- og taxitjenester
 • Renholdstjenester
 • Folie- og foliering, skilting og merking av rullende materiell
 • Nattkomfortpakker
 • Kontorrekvisita, gave- og profileringsartikler, kontormøbler og fruktkurver
 • Hotellovernatting
 • Vernetøy og uniformer

Leverandører med kontrakter om leveranser innenfor risikoområdene følges opp særskilt. Ut fra identifisert risiko fastsettes tiltak ut fra hvilken risiko som er identifisert og alvorlighetsgraden av denne. I 2017 ble det gjennomført revisjoner innen

 • Produksjon og distribusjon av uniformer
 • Nattkomfortpakker

Det ble ikke avdekket vesentlige brudd på etiske og sosiale krav i 2017.

8. Våre resultater – Samletabell

...

9. Prinsipper og rapporteringsstandarder

I NSB-konsernet har vi etablert egne retningslinjer for samfunnsansvar samt etiske retningslinjer, og disse er innarbeidet i vårt styringssystem. I vår utøvelse av samfunnsansvar skal vi følge disse grunnleggende prinsipper:

 • Hver virksomhetsleder har ansvar for å sørge for at enheten ivaretar samfunnsansvar som et ledd i utøvelse av sin virksomhet
 • Samfunnsansvaret skal være innarbeidet i vårt strategiske grunnlag og våre verdier
 • Vi støtter prinsippene i FNs menneskerettighetserklæring og i ILOs kjernekonvensjoner
 • Vi arbeider aktivt mot alle former for korrupsjon
 • Vi skal aktivt bidra til at transportsektorens miljøbelastning blir mindre
 • Vi rapporterer årlig om status og utvikling for samfunnsansvar i et eget samfunnsregnskap

Vi bruker føre-var prinsippet i vår håndtering av samfunnsansvar. Dette gjennomføres ved at vi bruker risikoanalyser som basis for vår styring av selskapet og iverksetter tiltak for å styre risikoen.

For å sikre at vi har ivaretatt omgivelsenes og egne vurderinger knyttet til konsernets utøvelse av samfunnsansvar, har vi gjennomført interessent- og vesentlighetsanalyser for å få frem og prioritere de områder vi skal arbeide med. Vi har sortert våre interessenter i følgende grupperinger:

 • Eier
 • Nasjonale og lokale myndigheter
 • Leverandører og andre samarbeidspartnere
 • Kunder
 • Medarbeidere og ansattes organisasjoner
 • Interessegrupper og lokalsamfunn

For hver av disse er det laget en oversikt over type dialog, antall møter, og en temaoversikt. Temaoversikten viser de viktigste temaene som virksomheten og interessentene har vært opptatt av.
Jernbanereform og omorganisering har endret omgivelsene våre, og disse endringene er også reflektert som endring i årets vesentlighetsanalyse sammenlignet med fjorårets. Mens vi tidligere har regnet sikkerhet som en hygienefaktor fordi sikkerhetssystemet er grundig implementert i organisasjonen, er sikkerhet hos kundene nå løftet frem som vår fremste prioritet. I tillegg peker vesentlighetsanalysen på pålitelighet og kollektiv transportvekst som NSBs mest vesentlige samfunnsbidrag:

På basis av strategiske analyser samt interessent- og vesentlighetsanalysene har vi prioritert de områder vi skal konsentrere oss om i konsernets arbeid med samfunnsansvar.
NSB-konsernet har rapportert om miljø- og samfunnsansvar siden begynnelsen av 2000-tallet. Rapporten og dens vektlegging har utviklet seg basert på vesentlighetsvurderinger knyttet til virksomhetens utfordringer og forventninger fra interessenter. NSB-konsernet må som stort foretak redegjøre om samfunnsansvar iht. regnskapsloven § 3-3 a og c. Redegjørelsen er i tillegg tilpasset kravene i GRI4 Core (Global Reporting Initiative G4 – frivillig standard for rapportering av samfunnsansvar).

NSB-konsernets revisor har i revisjonsberetningen uttalt seg om opplysningene i redegjørelsen for samfunnsansvar, og mener at denne er konsistent med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.