Årsrapport 2017

NSB har som hovedmål å skape verdier for eier og samfunn, gjennom å sørge for effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig transport av personer og gods.
Last ned rapporten

Virksomhetssegmenter

Per 31. desember 2017 har konsernet virksomhet innen følgende hovedsegmenter:

(1) Persontog: persontransportvirksomhet med tog inklusiv reiseliv
(2) Buss: persontransportvirksomhet med buss
(3) Gods: godstransport med tog

Reiseliv er foreløpig ikke presentert som eget segment.

Segmenteiendeler i tabellene nedenfor består i hovedsak av varige driftsmidler, immaterielle eiendeler, varer, kundefordringer og andre fordringer og kontanter, mens utsatt skattefordel og investeringer ikke er inkludert.

...

Se note 6 for nærmere informasjon.