Årsrapport 2017

NSB har som hovedmål å skape verdier for eier og samfunn, gjennom å sørge for effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig transport av personer og gods.
Last ned rapporten
 • 1

  Generell informasjon og sammendrag av viktige regnskapsprinsipper

  Lukk
 • 2

  Fisjon- Jernbanereform

  Lukk
 • 3

  Aksjer i datterselskap

  Lukk
 • 4

  Konsern- og virksomhetsstruktur

  Lukk
 • 5

  NSB-konsernets persontrafikkvirksomhet i Norden

  Lukk
 • 6

  Segmenter og inntekter

  Lukk
 • 7

  Immaterielle eiendeler

  Lukk
 • 8

  Varige driftsmidler

  Lukk
 • 9

  Periodisk vedlikehold

  Lukk
 • 10

  Investering i tilknyttede selskaper

  Lukk
 • 11

  Investeringer i felleskontrollert virksomhet

  Lukk
 • 12

  Beholdning varer

  Lukk
 • 13

  Eiendeler holdt for salg

  Lukk
 • 14

  Kundefordringer og andre fordringer

  Lukk
 • 15

  Finansiell risikostyring

  Lukk
 • 16

  Derivater

  Lukk
 • 17

  Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet

  Lukk
 • 18

  Finansielle instrumenter etter kategori

  Lukk
 • 19

  Kontanter og bankinnskudd

  Lukk
 • 20

  Aksjekapital og overkurs

  Lukk
 • 21

  Lånegjeld

  Lukk
 • 22

  Skatter

  Lukk
 • 23

  Personalkostnader

  Lukk
 • 24

  Pensjoner og lignende forpliktelser

  Lukk
 • 25

  Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

  Lukk
 • 26

  Andre avsetninger for forpliktelser

  Lukk
 • 27

  Tap på kontrakter

  Lukk
 • 28

  Av- og nedskrivinger

  Lukk
 • 29

  Andre kostnader

  Lukk
 • 30

  Finansielle poster

  Lukk
 • 31

  Forpliktelser fra finansieringsaktiviteter

  Lukk
 • 32

  Leiekostnader

  Lukk
 • 33

  Nærstående parter

  Lukk
 • 34

  Betingede utfall

  Lukk
 • 35

  Virksomhetssammenslutninger

  Lukk
 • 36

  Omstillingskostnader

  Lukk
 • 37

  Hendelser etter balansedagen

  Lukk

Konsernregnskapet ble vedtatt av styret den 10. februar 2017