Årsrapport 2017

NSB har som hovedmål å skape verdier for eier og samfunn, gjennom å sørge for effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig transport av personer og gods.
Last ned rapporten
 • 1

  Generell informasjon og sammendrag av de viktigste regnskapsprinsipper.

  Lukk
 • 2

  Videreført og ikke-videreført virksomhet

  Lukk
 • 3

  Aksjer i datterselskap

  Lukk
 • 4

  Persontog virksomhet i Norden

  Lukk
 • 5

  Segmentinformasjon

  Lukk
 • 6

  Varige driftsmidler

  Lukk
 • 7

  Investering i tilknyttede selskaper

  Lukk
 • 8

  Investeringer i felleskontrollert virksomhet

  Lukk
 • 9

  Beholdning komponenter

  Lukk
 • 10

  Kundefordringer og andre fordringer

  Lukk
 • 11

  Finansiell risikostyring

  Lukk
 • 12

  Derivater

  Lukk
 • 13

  Finansielle instrumenter etter kategori

  Lukk
 • 14

  Kontanter og bankinnskudd

  Lukk
 • 15

  Aksjekapital og overkurs

  Lukk
 • 16

  Lånegjeld

  Lukk
 • 17

  Skatter

  Lukk
 • 18

  Personalkostnader

  Lukk
 • 19

  Pensjoner og lignende forpliktelser

  Lukk
 • 20

  Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

  Lukk
 • 21

  Andre avsetninger for forpliktelser

  Lukk
 • 22

  Av- og nedskrivinger

  Lukk
 • 23

  Andre kostnader

  Lukk
 • 24

  Finansielle poster

  Lukk
 • 25

  Forpliktelser fra finansieringsaktiviteter

  Lukk
 • 26

  Leiekostnader

  Lukk
 • 27

  Nærstående parter

  Lukk
 • 28

  Betingede utfall

  Lukk
 • 29

  Omstillingskostnader

  Lukk
 • 30

  Periodisk vedlikehold

  Lukk
 • 31

  Hendelser etter balansedagen

  Lukk