Enklere og grønnere hverdagsreiser

I 2017 sparte NSB-konsernet Norge for klimagassutslipp tilsvarende årlig utslipp fra 340 000 biler. Vi kan gjøre enda mer for det grønne skiftet.

Visste du at…

ett godstog erstatter 25 trailere på veien?

Klimautslipp er kanskje vår tids viktigste utfordring. Transportsektoren står for en tredjedel av klimagassutslippene i Norge. Vi må redusere utslippene kraftig for at Norge skal nå målet om å være et lavutslippssamfunn i 2050. Bærekraftig transport er derfor en sentral del av NSB-konsernets strategi. Vi kaller det den grønne reisen.

Smart og attraktivt

For NSB-konsernet handler den grønne reisen om å redusere transportbehovet og unngå forurensende transport, å få flere til å velge å reise kollektivt i hverdagen og på ferie,

Visste du at…

NSB-konsernet følger i dag internasjonale standarder og sertifiseringsordninger innenfor miljø (ISO 14001), kvalitet (ISO 9001), trafikksikkerhet (ISO 39001) og informasjonssikkerhet (ISO 27001), og rapporterer på bærekraft i henhold til Global Reporting Initiative (GRI).

og å ta i bruk ny og utslippsreduserende teknologi. Vi prioriterer områder hvor vi kan bidra vesentlig til samfunnet og være med å nå FNs bærekraftmål. Vårt viktigste bidrag til det grønne skiftet er å lage så smarte og attraktive dør til dør-reiser at flest mulig velger å reise kollektivt.

Kan bidra enda mer

I 2017 sparte NSB-konsernet Norge for 675 575 tonn klimagassutslipp sammenliknet med hvis alle reisende hadde kjørt bil. Det er en del av bakgrunnen for at NSB i Ipsos MMIs årlige profilundersøkelse «Store norske bedrifter» er blant de beste på samfunnsansvar og miljø. Likevel kan vi bidra enda mer til det grønne skiftet.

Gjennom reiselivssatsingen vår bidrar vi til et mer bærekraftig reiseliv ved å tilby turistmål som kombinerer tog- og bussreiser med lokale overnattings- og opplevelsessteder. Norge i et nøtteskall er et godt eksempel.

Visste du at…

våre CO2-utslipp er redusert med 21 prosent fra 2015 til 2017?

Vi jobber for å få mer godstransport bort fra veiene og over på bane. Det gir renere luft, lavere ulykkesrisiko og mindre kø på veiene. Punktligheten til godstogene er nå oppe i 95 prosent, som er svært høyt i europeisk sammenheng. Vi kjemper for rammebetingelser som i større grad belønner
lavutslippstransport fremfor ytterligere vekst i gods på vei.

 

Hybridtog og el-busser

Visste du at…

våre elektriske tog går kun på fornybar strøm?

NSB-konsernet stiller de strengeste miljøkrav til både innkjøp, leie og samarbeid. Vi gleder oss blant annet over at hybridtog er på vei til Norge. Nettbuss får stadig flere busser som går på fornybart drivstoff. I 2019 vil Nettbuss drifte selvkjørende, elektriske busser. Våre bussjåfører og
lokomotivførere har digitale verktøy som hjelper dem å kjøre mer energieffektivt.

Vi er stolte av vårt positive bidrag til en bærekraftig utvikling. Og jobber hele tiden for å bli enda grønnere.

Relatert artikkel

Et trygt valg
Les artikkelen